Programet e Studimit Bachelor

Programet tona universitare janë hartuar në përputhje me standardet evropiane duke u siguruar studentëve bazat shkencore që do të ndihmojë në transformimin e tyre në profesionistë shumë të kualifikuar të fushës që kanë zgjedhur.

KU Logos ofron diploma Bachelor sipas sistemit të Bolonjës në përputhje me kërkesat aktuale të tregut të punës.

Teknikë e Lartë Laboratorësh Mjekësorë (3 vite)
Viti I Viti II Viti III
Anatomi normale Hematologji I Imunologji
Histologji Hematologji II Imunologji klinike
Fiziologji normale Analiza e lëngjeve biologjike
dhe urinës
Hematologji klinike
Biologji Mykologji Hispatologji
Biokimi e përgjithshme I Parazitologji Fizpatologji
Biokimi e përgjithshme II Virusologji Infeksione spitalore
Mikrobiologji e përgjithshme Informatikë Word / Exel Sigurim teknik dhe Deontologji
Bakterologji Informatikë bazë të dhënash Praktikë ushtrimore I
Biosiguri në laborator Kimi inorganike Praktikë ushtrimore II
Teknologji mjekësore Kimi organike Me zgjedhje:
Psikologji mjekësore Anglisht III  
Anglisht I Anglisht IV  
Anglisht II Greqisht III  
Greqisht I Greqisht IV  
Greqisht II    
     
Total: 60 kredite Total: 60 kredite Total: 60 kredite
Informatikë e Zbatuar (3 vite)
Viti I Viti II Viti III
Hyrje në Informatikë Programim i orientuar me objekte në C++ Hyrje në sistemin Linux
Përpunim teksti Bazat në Web Design Linux i avancuar
Llogaritje të kompjuterizuara Element të Avancuar në Web Design Përpunim imazhi
Përdorim i sistemeve Operative Teori rrjetesh Hardware
Administrim i sistemeve Windows Praktikë rrjetesh Programim në VB .NET
Matematikë e përgjithshme I Administrim dhe siguri në rrjete Programim në Web me PHP
Matematikë e përgjithshme II Java Programim në Oracle
Bazat e programimit Java e avancuar Sisteme shfrytëzimi
Programim në gjuhën C Anglisht III Administrative Scripting
Hyrje në bazë të dhënash Anglisht IV Arkitektura x86 Gjuha Assembler
SQL Greqisht III Zhvillim Aplikacionesh me Bazë të Dhënash
Anglisht I Greqisht IV  
Anglisht II Me zgjedhje:  
Greqisht I  Graphic Design  
Greqisht II  Implementime multimediale për Web  
   Punime 3D  
   Përpunime multimediale  
     
Total: 60 kredite Total: 60 kredite Total: 60 kredite
Menaxhim Biznesi (3 vite)
Viti I Viti II Viti III
Matematikë e përgjithshme I Matematikë ekonomike Kontabilitet financiar
Matematikë e përgjithshme II Statistikë I Kontabilitet i kompjuterizuar
Mikroekonomi Statistikë II Kontabilitet kosto
Makroekonomi Menaxhim biznesi Kontabilitet drejtimi
Bazat e të drejtës Menaxhim i biznesit të vogël Administrim publik
E drejtë biznesi Bazat e financës Ekonomi pune
Informatikë Financat publike Menaxhim i burimeve njerëzore
Informatikë bazë të dhënash Bazat e marketingut Sisteme shpërblimi
Parimet bazë të kontabilitetit Drejtim marketingu Drejtim financiar
Anglisht I Anglisht III Investim
Anglisht II Anglisht IV Paraja dhe banka
Greqisht I Greqisht III Analiza ekonomike financiare
Greqisht II Greqisht IV Praktikë profesionale
  Me zgjedhje:  
   Histori e mendimit ekonomik  
   Marrëdhënie publike  
   Menaxhim i shërbimeve turistike  
   Demografi  
     
Total: 60 kredite Total: 60 kredite Total: 60 kredite
Menaxhim Turizmi (3 vite)
Viti I Viti II Viti III
Matematikë e përgjithshme I Statistikë I Organizimi i ndërmarrjeve turistike
Matematikë e përgjithshme II Statistikë II Organizimi i agensive udhëtimeve turistike/
Produktet dhe shërbimet / Programi Galileo
Mikroekonomi Bazat e marketingut Turizëm ndërkombëtar
Makroekonomi Marketing turistik E drejtë ndërkombëtare
Bazat e të drejtës Sociologji turistike Kontabilitet kosto
E drejtë biznesi Bazat e financës Kontabilitet drejtimi
Informatikë Financat publike Drejtim financiar
Informatikë bazë të dhënash Kontabilitet financiar Menaxhim i burimeve njerëzore
të ndërmarrjeve turistike
Parimet bazë të kontabilitetit Bazat e turizmit Formim social-mjedisor
Gjeografi turistike Strategji turizmi Praktikë
Anglisht I Anglisht III  
Anglisht II Anglisht IV  
Greqisht I Greqisht III  
Greqisht II Greqisht IV  
     
Total: 60 kredite Total: 60 kredite Total: 60 kredite
Financë-Kontabilitet (3 vite)
Viti I Viti II Viti III
Matematikë e përgjithshme I Matematikë ekonomike Kontabilitet kosto
Matematikë e përgjithshme II Statistikë I Kontabilitet drejtim
Mikroekonomi Statistikë II Drejtim financiar
Makroekonomi Bazat e financës Investime
Baza e të drejtës Financat publike Paraja banka
E drejtë biznesi Kontabiliteti financiar I Teknika bankare
Informatikë Kontabiliteti financiar II Kontabilitet i kompjuterizuar I
Informatikë bazë të dhënash Bazat e marketingut Kontabilitet i kompjuterizuar II
Parimet bazë të kontabilitetit Drejtim marketingu Analizë ekonomike financiare
Anglisht I Menaxhim biznesi Auditim
Anglisht II Menaxhim i burimeve njerëzore Praktikë
Greqisht I Anglisht III  
Greqisht II Anglisht IV  
  Greqisht III  
  Greqisht IV  
  Me zgjedhje:  
   Histori e mendimit ekonomik  
   Marrëdhënie publike  
   Sigurime  
   Bazat e financave ndërkombëtare  
     
Total: 60 kredite Total: 60 kredite Total: 60 kredite
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356