Programet e Studimit Master

Programet tona pasuniversitare janë të hartuara në përputhje me standardet evropiane dhe janë ndërtuar për ata studentë që duan të rrisin nivelin e tyre arsimor. Ne sigurojmë njohuri të thella dhe specializim duke u dhënë studentëve çka është e nevojshme dhe e domosdoshme për të qenë gjithmonë një hap përpara konkurrencës.
KU Logos ofron programe të ciklit të dytë Master në bazë të sistemit të Bolonjës:
Master Profesional (full-time), 3 semestra (1.5 vite akademike) me 90 kredite gjithsej.
Master Shkencor (full-time), 4 semestra (2 vite akademike) me 120 kredite gjithsej

Teknikë e Lartë Laboratorësh Mjekësorë (1.5 vite)
Viti I Viti II
Sëmundjet infektive Epidemiologji
Hematologji klinike e avancuar Praktikë profesionale
Imunologji klinike e avancuar Mikroteza
Bakterologji klinike e avancuar  
Biokimi klinike e avancuar  
Histopatologji e avancuar  
Analizë klinike e gjakut dhe lëngjeve të tjera biologjike  
Kimi analitike  
Metodologji e kërkimit shkencor  
Me Zgjedhje:  
 Biologji molekulare  
 Gjenetikë mjekësore  
   
Total: 60 kredite Total: 30 kredite
Financë-Kontabilitet (1.5 vite)
Viti I Viti II
Ekonomiks menaxherial Menaxhim strategjik i burimeve njerëzore
Drejtim financiar i avancuar Praktikë profesionale
Kontabiliteti fnanciar i avancuar Mikroteza
Kontabiliteti publik  
Taksim biznesi  
Tregjet dhe institucionet financiare  
Teoria dhe drejtimi i portofolit  
Lizingu financiar  
Drejtim risku - Risku financiar  
Me zgjedhje:  
 Historia ekonomike dhe politike evropiane  
 Sistemi monetar evropian  
   
Total: 60 kredite Total: 30 kredite
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356