Çertifikim të Gjuhës Greke

Çertifikim të Gjuhës Greke

Qendra Greke e Gjuhës është themeluar dhe operon që nga viti 1994 në Selanik.

Ajo është një person juridik privat, drejtpërdrejt nën mbikëqyrjen e Ministris së Arsimit, Kulturës dhe Sportit dhe bashkëpunon me Ministri të tjetëra kompetent. Ajo është projektuar për të forcuar dhe për të promovuar gjuhën greke brenda dhe jashtë Greqisë, organizimin e mësimit të të huajve dhe emigrantëve për të mbështetur mësuesit të gjuhës greke jashtë dhe brenda vendit dhe për të prodhuar të gjitha format e materialit që do të kontribuojë në promovimin dhe përhapjen e gjuhës greke.

Katër sektorët shkencorë të Qendrës të Gjuhës Greke janë:

a) Departamenti i Leksikografisë,

b) Departamenti i Linguistikës,

c) Departamenti i Suportit dhe Promovimit të Gjuhës Greke,

d) Departamenti i Gjuhës dhe Letërsis

Këto sektorë me partnerët e tyre kanë kryer një numër të programeve në arsimin e gjuhës.

Departamenti i Përkrahjes dhe Promovimi i gjuhës greke

Ai merret me organizimin e provimeve të certifikimit në greqisht.
Ai zhvillon programe kërkimore për mësimin e greqishtes si gjuhë e huaj.
Ofron material mbështetës, teorik dhe praktik, për mësimin e greqishtes si gjuhë e huaj.
Ai ofron informacion të besueshëm mbi provimin e certifikimit të gjuhës greke.
Dy revistat japin hapësirë për studiuesit dhe mësuesit e gjuhës greke të publikojnë kërkimet e tyre ose propozimet në mësimdhënie.
Ajo ka hapësirë për debat publik mes mësuesve.

logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356