Senati Akademik

Senati është organi më i lartë drejtues akademik i Kolegjit Universitar “Logos”

Senati është përgjegjës për përmbushjen e misionit të tij.

Senati kryesohet nga Rektori dhe mblidhet periodikisht.

Senati akademik ka si detyrë:

  • Të garantojë autonominë e KU “Logos”, lirinë akademike si dhe të drejtat e studentëve.
  • Të miratojë statutin e KU “Logos” mbështetur në Ligjin për Arsimin e Lartë, si dhe rregulloret e Institucionit.
  • Te garantojë Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë në Institucion.
  • Të krijojë mekanizma për vlerësimin e veprimtarisë mësimore dhe kërkimore shkencore të personelit akademik.
  • Të miratojë programet e reja të studimit që ofron Institucioni.
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356